जन्म भूमि बुला रही है याद पुरानी दिला रही है

Share

जन्म भूमि बुला रही है याद पुरानी दिला रही है,

आज मुरली नौसुर्या,
तुमथै बुलोणी आवा तुम !

डीजे का गीतो पर तुमरा,
खुट्टा थिरकदिन अब बला,
थडिया चॉचरी चौफला,
अब धै लगोणी आवा तुम
आज मुरली नौसुर्या,
तुमथै बुलोणी आवा तुम !

फिल्म देखी देखि तुम भी,
अब त फिल्मी ह्वेग्यवा,
तीलू रौतेली, रामी बौराणी,
तुम थै बुलोणी आवा तुम,
आज मुरली नौसुर्या,
तुमथै बुलोणी आवा तुम !

कख भटिग्यो अपरापर्यो,
यी बात यादम लावा तुम,
डॉडी कॉठी,दूध माटी,
बिसरवॉ छ्वया कू पाणी तुम,
आज मुरली नौसुर्या,
तुमथै बुलोणी आवा तुम,

कवि..सुरेन्द्र सिहं रावत

IMG-20160824-WA0001

IMG-20160824-WA0003

IMG-20160824-WA0002

IMG-20160824-WA0000